Księgowość w firmach usługowych

Możliwość komentowania Księgowość w firmach usługowych została wyłączona
Księgowość w firmach usługowych

W przedsiębiorstwach usługowych księgowość w dużym stopniu opiera się na kosztach oraz zyskach. W tego typu działalności gospodarczej, koszty działalności podstawowej obejmują bezpośrednie koszty wytworzenia usług. Tylko w bardzo nielicznych przypadkach konto „ Koszty działalności podstawowej” może wykazywać saldo przechodzące na kolejny okres sprawozdawczy. Jest ono wówczas wykazane w bilansie po stronie aktywów. Wymienione saldo może mieć miejsce w firmach usługowych, świadczących usługi remontowe, budowlane. Wykonywanie remontów trwa, bowiem stosunkowo długo, w związku, z czym poniesione koszty w danym okresie dotyczące niezakończonych remontów mogą przechodzić na okresy następne. W większości firm usługowych świadczone są usługi zakończone i sprzedane. Dlatego też w końcu okresu całość kosztów zgromadzonych, stanowi koszt wytworzenia usługi i zostaje przeniesiona na konto „Koszt wytworzenia sprzedanych produktów”, co staje się podstawą w ewidencji księgowej firmy wykonującej usługi.


Podatek VAT

Możliwość komentowania Podatek VAT została wyłączona
Podatek VAT

Podatek od towarów i usług, zwany powszechnie VAT, jest podatkiem obciążającym w ostatecznym rachunku konsumpcję w kraju. Każdy sprzedawca dolicza VAT należny do wartości sprzedanych towarów, wyrobów, czy usług. Tym samym faktury dostarczane odbiorcom wraz z zakupionymi przez nich materiałami zawierają policzony przez dostawcę VAT, stanowiący dla odbiorcy podatek naliczony. Każda jednostka jest z reguły jednocześnie dostawcą i odbiorcą. Z Urzędem Skarbowym rozlicza się ona z różnicy pomiędzy VAT należnym a VAT naliczonym, zawartym w fakturach dostawców. Tym samym opodatkowaniu podlega różnica między wartością dodaną podczas sprzedaży, a wartością zakupu. Pod datą ostatniego dnia miesiąca następuje kompensata należności od Urzędu Skarbowego ze zobowiązaniami wobec Urzędu, z tytułu podatku VAT. Wiele firm stosuje na ogół uproszczony schemat ewidencji, który polega na ujęciu podatku VAT na koncie „ Rozrachunki z tytułu VAT”, jednak duża ilość przedsiębiorstw stosuje bardziej szczegółowe zasady.


Gospodarka magazynowa w księgowości

Możliwość komentowania Gospodarka magazynowa w księgowości została wyłączona
Gospodarka magazynowa w księgowości

Dla zapewnienia ciągłości toku działalności konieczne jest w każdej firmie posiadanie odpowiednich zapasów, które powinny być ściśle kontrolowane. Używanie zapasów powyżej ilości zbędnej powoduje zamrażanie środków, a tym samym zwiększa koszty prowadzenia danej działalności gospodarczej. Równocześnie jednak utrzymywanie zbyt małych zapasów, także może doprowadzić do powstania strat. Materiały i towary, jakie wycenia się w księgowości, muszą być dostarczane w takich jednostkach i w takich terminach, aby wykonanie zadań gospodarczych przebiegało bez zakłóceń. Po nadejściu materiałów lub towarów powinno nastąpić ich przyjęcie, które obejmuje odbiór towarów od dostawcy, oraz właściwe przyjęcie przedmiotu dostawy do magazynu. Odbioru materiału dokonuje pracownik, zaś sam odbiór polega na ogólnym sprawdzeniu przedmiotu dostawy, stanu zewnętrznego, oraz ilości deklarowanych poszczególnych asortymentów. Sprawdzenie polega także na zważeniu i przeliczeniu sztuk, oraz ustaleniu czy są one nienaruszone.


Opodatkowanie zakupów

Możliwość komentowania Opodatkowanie zakupów została wyłączona
Opodatkowanie zakupów

Przy zakupach, głównie rzeczowych składników majątku oraz robót i usług, pobierane są różne podatki, wśród których wyróżnić możemy: cło, podatek importowy, podatek akcyzowy, oraz podatek VAT. Od dostawców zagranicznych pobierane jest cło oraz podatek importowy. Cło jest pobierane przez Urząd celny przy imporcie materiałów, towarów, a także środków trwałych i wyposażenia. Cło oblicza się, od tak zwanej wartości celnej zakupionych za granicą dóbr, którą w przeważającej liczbie przypadków jest wartość dostawy wyceniona według cen policzonych przez dostawce zagranicznego, wyrażonych w walucie obcej a także przeliczonych na polskie złote według średniego kursu NBP. Cło powiększone jest też o koszy transportu do granicy. Podobnymi cechami wyróżnia się podatek importowy, który obliczany jest od tej samej dostawy. Jest pobierany przez Urząd Celny według określonej stawki liczonej od wartości celnej. Powiększony jest o cło naliczone. Przy imporcie towarów podatek importowy wliczany jest do ceny zakupu.


Środki gospodarcze w rachunkowości

Możliwość komentowania Środki gospodarcze w rachunkowości została wyłączona
Środki gospodarcze w rachunkowości

Składniki majątkowe, którymi rozporządza każda jednostka gospodarcza nazywamy środkami gospodarczymi. Owe środki gospodarcze mimo różnej postaci są dla potrzeb ewidencji księgowej ujmowane w jednorodne grupy. Podstawowym kryterium grupowania środków, stosowanym w Polsce, jest zasada wzrastającej płynności. Z tego punktu widzenia, dzieli się je na majątek trwały, oraz składniki pozostające w obrocie gospodarczym, który zwany jest majątkiem obrotowym. Majątek trwały dzieli się z punktu widzenia funkcji, jaką pełni w procesach gospodarczych, na rzeczowy majątek trwały, wartości niematerialne i prawne, oraz finansowy majątek trwały. Do środków trwałych zalicza się przede wszystkim środki przeznaczone do długotrwałego użytkowania, których czas użytkowania przekracza ponad jeden rok. Za środki trwałe uważa się maszyny, urządzenia, środki transportu budynki i budowle, oraz ich części stanowiące odrębne nieruchomości. Pod tym względem ujmuje się: nawierzchnie dróg, ulic, placów, budowle wodne, grunty oraz inwestycje w obcych środkach trwałych.


Zobowiązania w księgowości

Możliwość komentowania Zobowiązania w księgowości została wyłączona
Zobowiązania w księgowości

W księgowości każdej firmy działającej na rynku możemy wyróżnić zobowiązania, oraz rozliczenia pieniężne. Jednym ze zobowiązań są zobowiązania wobec dostawców, które powstają na skutek nie regulowania dostawcom ich należności za dostarczone przez nich materiały, towary i usługi. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nazywane są niekiedy kredytem towarowym. Inne zobowiązania wynikają na przykład z regulowania zobowiązań wobec pracowników w odstępach miesięcznych. Dodatkowo do zobowiązań zalicza się także zobowiązania przedsiębiorstwa wobec urzędów skarbowych z tytułu podatków, zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które wynikają z tytułu składek ubezpieczeniowych. Z chwilą rozpoczęcia działalności jednostki gospodarczej jej środki ulegają ciągłym zmianą, dlatego możemy tu zaobserwować: zamianę środków pieniężnych na towary i materiały, zaciąganie i spłatę zobowiązań zaciąganych przez przedsiębiorstwo, w ramach swojej działalności, oraz osiąganie zysków i ponoszenie strat, oraz wiele bardzo różnych zmian.


Sprawozdanie finansowe

Możliwość komentowania Sprawozdanie finansowe została wyłączona
Sprawozdanie finansowe

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzają podmioty uprawnione do ich badania, którymi są biegli rewidenci, oraz spółki cywilne i osoby prawne. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje organ nadzorczy lub też właściciel, jeżeli statut lub akt założycielski podlegającej zbadaniu jednostki nie stanowi inaczej.<img src=”images/4.jpg” class=”ar” /> Badanie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy jednostką, a podmiotem uprawnionym do badania. Natomiast w przypadku spółek o zawarciu umowy należy zawiadomić sąd rejonowy właściwy miejscowo dla siedziby spółki. Badanie sprawozdań finansowych jednostki nie może prowadzić podmiot uprawniony do badania, którego bezstronność z różnego powodu mogłaby być ograniczona. Podmiot uprawniony sporządza pisemną opinię o prawidłowości i rzetelności zbadanego przez siebie sprawozdania ze wskazaniem na daty i miejsca jego sporządzenia, wraz z raportem, który powinien zawierać między innymi: stwierdzenie, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z przepisami prawa.


Rachunkowość

Możliwość komentowania Rachunkowość została wyłączona
Rachunkowość

Rachunkowość jest to jeden z systemów gospodarki zajmujący się księgowością zadaniem pracownika rachunkowości którego po skrócie nazywamy księgowym jest prowadzenie dokumentacji księgowych zapisywania oraz tworzenia bilansu spółek oraz innych przedsiębiorstw zapisywanie aktywów oraz pasywów firmy, rozliczania z pracownikami, kredyty oraz wszystko co tyczy się finansów kupna, sprzedaży i innych rzeczy które mogą dotyczyć pieniędzy oraz innych sektorów firmy. Jest to rodzaj pracy umysłowej do której nadają się osoby które są biegłe w papierach znają się na prawie, oraz oczywiście na swoim zawodzie najczęściej są to osoby które ukończyły szkoły ekonomiczne jest to właśnie taki kierunek nauki który ma za zadanie nauczyć uczniów obrotów finansami, pieniędzmi oraz wszystkim co szkodzi lub pomaga państwu, firmie, spółce a nawet osobą fizycznym które w pewnym sensie i tak bez prowadzanie firmy muszą płacić podatki oraz inne ubezpieczenia. Tak więc podsumowując nauka ta jest ściśle związana z finansami tym właśnie
kieruje się ten zawód.


Księgowość

Możliwość komentowania Księgowość została wyłączona
Księgowość

Księgowość jest to rodzaj pracy która wykonuje ludzie bardzo dobrze zmobilizowane, znające się na papierkowej robocie, lubiące liczyć oraz się tym zajmować, jest to bardzo odpowiedzialna praca osoba wykonująca ja jest odpowiedzialna za finanse firmy oraz innych przedsiębiorstw wystarczy jeden błąd a wszystko może iść na marne wielkie pieniądze wyrzucone w błoto dlatego jest to tak odpowiedzialny zawód może dziwić dlaczego osoba ta pracuje w biurze siedzi obecnie dokumentacje sporządza się na komputerze jednak tak jak było wcześniej od niej zależy w pewnym stopniu być albo nie być firmy gdy się pomyli może runąć wszystko. osoby te muszę bardzo dobrze znać się na rzeczy firmy zatrudniające je najczęściej biorą najlepszych ludzi ci pokończywszy studia są wysoko wyszkolonymi specjalistami jednak zanim tafia to dużych korporacji muszą zacząć karierę w małych lub średnich firmach aby nabrać wprawy nikt przecież nie da im obraca milionami bez żadnego doświadczenie jeden błąd da się naprawić dwa błędy pada wszystko


Księgowy cel sprawozdania

Możliwość komentowania Księgowy cel sprawozdania została wyłączona
Księgowy cel sprawozdania

Celem badania sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej jest stwierdzenie jego rzetelności i prawidłowości. Sprawozdanie finansowe może być uznane za prawidłowe, jeśli dane liczbowe w nim zawarte wynikają z ksiąg rachunkowych, prowadzonych zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości, i ogólnie przyjętym zwyczajem, a więc nie budzą zastrzeżeń z punktu widzenia formalnego i materialnego. Sprawozdanie finansowe uznaje się za rzetelne, jeżeli zgodnie z prawdą materialną przedstawia wynik działalności gospodarczej oraz sytuację majątkową i finansową jednostki gospodarczej, za okres objęty w sprawozdaniu. Takie stwierdzenie jest dokonywane po zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta, zaś opinia ta stanowi podstawę do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy przez właściwy organ. Realizacja tego celu jest możliwa wówczas, jeśli informacje te będą ogólnie dostępne do publikacji. Obowiązkowemu badaniu podlegają: spółki akcyjne, spółki z.o.o, przedsiębiorstwa państwowe, oraz podmioty komunalne.


Strona 1 z 1012345...10...Ostatnia »