Księgowy cel sprawozdania

Możliwość komentowania Księgowy cel sprawozdania została wyłączona
Księgowy cel sprawozdania

Celem badania sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej jest stwierdzenie jego rzetelności i prawidłowości. Sprawozdanie finansowe może być uznane za prawidłowe, jeśli dane liczbowe w nim zawarte wynikają z ksiąg rachunkowych, prowadzonych zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości, i ogólnie przyjętym zwyczajem, a więc nie budzą zastrzeżeń z punktu widzenia formalnego i materialnego. Sprawozdanie finansowe uznaje się za rzetelne, jeżeli zgodnie z prawdą materialną przedstawia wynik działalności gospodarczej oraz sytuację majątkową i finansową jednostki gospodarczej, za okres objęty w sprawozdaniu. Takie stwierdzenie jest dokonywane po zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta, zaś opinia ta stanowi podstawę do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy przez właściwy organ. Realizacja tego celu jest możliwa wówczas, jeśli informacje te będą ogólnie dostępne do publikacji. Obowiązkowemu badaniu podlegają: spółki akcyjne, spółki z.o.o, przedsiębiorstwa państwowe, oraz podmioty komunalne.