Opodatkowanie zakupów

Możliwość komentowania Opodatkowanie zakupów została wyłączona
Opodatkowanie zakupów

Przy zakupach, głównie rzeczowych składników majątku oraz robót i usług, pobierane są różne podatki, wśród których wyróżnić możemy: cło, podatek importowy, podatek akcyzowy, oraz podatek VAT. Od dostawców zagranicznych pobierane jest cło oraz podatek importowy. Cło jest pobierane przez Urząd celny przy imporcie materiałów, towarów, a także środków trwałych i wyposażenia. Cło oblicza się, od tak zwanej wartości celnej zakupionych za granicą dóbr, którą w przeważającej liczbie przypadków jest wartość dostawy wyceniona według cen policzonych przez dostawce zagranicznego, wyrażonych w walucie obcej a także przeliczonych na polskie złote według średniego kursu NBP. Cło powiększone jest też o koszy transportu do granicy. Podobnymi cechami wyróżnia się podatek importowy, który obliczany jest od tej samej dostawy. Jest pobierany przez Urząd Celny według określonej stawki liczonej od wartości celnej. Powiększony jest o cło naliczone. Przy imporcie towarów podatek importowy wliczany jest do ceny zakupu.