Sprawozdanie finansowe

Możliwość komentowania Sprawozdanie finansowe została wyłączona
Sprawozdanie finansowe

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzają podmioty uprawnione do ich badania, którymi są biegli rewidenci, oraz spółki cywilne i osoby prawne. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje organ nadzorczy lub też właściciel, jeżeli statut lub akt założycielski podlegającej zbadaniu jednostki nie stanowi inaczej.<img src=”images/4.jpg” class=”ar” /> Badanie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy jednostką, a podmiotem uprawnionym do badania. Natomiast w przypadku spółek o zawarciu umowy należy zawiadomić sąd rejonowy właściwy miejscowo dla siedziby spółki. Badanie sprawozdań finansowych jednostki nie może prowadzić podmiot uprawniony do badania, którego bezstronność z różnego powodu mogłaby być ograniczona. Podmiot uprawniony sporządza pisemną opinię o prawidłowości i rzetelności zbadanego przez siebie sprawozdania ze wskazaniem na daty i miejsca jego sporządzenia, wraz z raportem, który powinien zawierać między innymi: stwierdzenie, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z przepisami prawa.