Środki gospodarcze w rachunkowości

Możliwość komentowania Środki gospodarcze w rachunkowości została wyłączona
Środki gospodarcze w rachunkowości

Składniki majątkowe, którymi rozporządza każda jednostka gospodarcza nazywamy środkami gospodarczymi. Owe środki gospodarcze mimo różnej postaci są dla potrzeb ewidencji księgowej ujmowane w jednorodne grupy. Podstawowym kryterium grupowania środków, stosowanym w Polsce, jest zasada wzrastającej płynności. Z tego punktu widzenia, dzieli się je na majątek trwały, oraz składniki pozostające w obrocie gospodarczym, który zwany jest majątkiem obrotowym. Majątek trwały dzieli się z punktu widzenia funkcji, jaką pełni w procesach gospodarczych, na rzeczowy majątek trwały, wartości niematerialne i prawne, oraz finansowy majątek trwały. Do środków trwałych zalicza się przede wszystkim środki przeznaczone do długotrwałego użytkowania, których czas użytkowania przekracza ponad jeden rok. Za środki trwałe uważa się maszyny, urządzenia, środki transportu budynki i budowle, oraz ich części stanowiące odrębne nieruchomości. Pod tym względem ujmuje się: nawierzchnie dróg, ulic, placów, budowle wodne, grunty oraz inwestycje w obcych środkach trwałych.