Zobowiązania w księgowości

Możliwość komentowania Zobowiązania w księgowości została wyłączona
Zobowiązania w księgowości

W księgowości każdej firmy działającej na rynku możemy wyróżnić zobowiązania, oraz rozliczenia pieniężne. Jednym ze zobowiązań są zobowiązania wobec dostawców, które powstają na skutek nie regulowania dostawcom ich należności za dostarczone przez nich materiały, towary i usługi. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nazywane są niekiedy kredytem towarowym. Inne zobowiązania wynikają na przykład z regulowania zobowiązań wobec pracowników w odstępach miesięcznych. Dodatkowo do zobowiązań zalicza się także zobowiązania przedsiębiorstwa wobec urzędów skarbowych z tytułu podatków, zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które wynikają z tytułu składek ubezpieczeniowych. Z chwilą rozpoczęcia działalności jednostki gospodarczej jej środki ulegają ciągłym zmianą, dlatego możemy tu zaobserwować: zamianę środków pieniężnych na towary i materiały, zaciąganie i spłatę zobowiązań zaciąganych przez przedsiębiorstwo, w ramach swojej działalności, oraz osiąganie zysków i ponoszenie strat, oraz wiele bardzo różnych zmian.